Stanovy spolku Bakajda

ČÁST I.

Úvodní ustanovení

čl. 1

Název spolku

„Spolek Bakajda“

čl. 2

Sídlo spolku

Sídlem spolku je Harrachov 313, 46 849

čl. 3

Právní poměry spolku

Spolek Bakajda je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

čl. 4

Územní působnost spolku

Vzhledem k charakteru sportovní činnosti vyvíjí spolek svoji činnost na celém území ČR. V případě potřeby může spolek realizovat své záměry i mimo území ČR.

čl. 5

Poslání a cíle spolku

Spolek Bakajda je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je:

1. organizovat sportovní, tělovýchovné a turistické aktivity pro mládež a dospělé a vytvářet pro ně podmínky

2. vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů a to i vlastní hospodářskou činností

3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní, nebo užívá

4. vést své členy k dodržování základních etických pravidel a umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné
kultury

5. hájit zájmy sdružení uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci.

ČÁST II.

Majetek spolku a hospodaření

Majetek je vlastnictvím spolku jako celku. O majetku a hospodaření rozhoduje valná hromada členů. Účetnictví sdružení se řídí zákonem o účetnictví a příslušnými daňovými právními předpisy.

čl. 6

Finanční zdroje spolku

Prostředky na realizaci svého cíle a zajištění své činnosti bude spolek získávat zejména z následujících zdrojů:

1. příspěvky členů spolku

2. dary právnických a fyzických osob věnované spolku

3. příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem spolku

4. majetek přecházející do vlastnictví spolku jako nástupnické organizace TJ Lokomotivy Bakov nad Jizerou.

čl. 7

Používání prostředků spolku

Prostředků spolku se použije k naplnění činností uvedených v čl.5.

čl. 8

Hospodaření spolku

1. Spolek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 3 měsíců po skončení kalendářního roku.

2. Spolek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích.

3. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok se projednává na zasedání valné hromady a členové se k němu vyjadřují.

4. Hospodaření s majetkem upraví valná hromada přijetím "Zásad pro hospodaření s majetkem", ve kterých rovněž stanoví podmínky nakládání s majetkem. Vlastní hospodářská činnost spolku se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup spolku při jeho případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům spolku.

ČÁST III.

Orgány spolku

čl. 9

Valná hromada členů spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada členů.

2. Zasedání valné hromady se konají nejméně jedenkrát ročně. Svolává je předseda výkonného výboru. Předseda výkonného výboru je povinen kdykoliv svolat mimořádné zasedání valné hromady, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 jejích členů nebo výkonný výbor. V takovém případě se valná hromada koná nejpozději do 2 měsíců od doručení podnětu ke svolání.

3. Valná hromada rozhoduje ve věcech svěřených do její pravomoci těmito stanovami a ve věcech týkajících se činnosti spolku, které nejsou těmito stanovami svěřeny k rozhodování výkonnému výboru.

Valná hromada

o rozhoduje o zrušení spolku

o rozhoduje o přijímání nových členů, respektive o ukončení členství, v souladu s obecnými zásadami členství

o rozhoduje o schvalování rozpočtu a schvalování výsledků hospodaření pro příslušný rok

o rozhoduje o přijímání úvěru

o rozhoduje o plánu sportovní činnosti

o schvaluje změnu stanov

o schvaluje "obecné zásady členství"

o schvaluje "zásady pro hospodaření s majetkem"

o volí a odvolává výkonný výbor a revizní komisi.

4. Má-li valná hromada rozhodovat o prodeji nemovitosti, je k platnosti usnesení třeba, aby byli přítomni všichni členové spolku a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.

5. Má-li valná hromada rozhodovat o obecných zásadách členství, včetně výše členských příspěvků, je k platnosti usnesení třeba, aby bylo přijato nejméně 2/3 všech členů spolku.

6. Má-li valná hromada rozhodovat o změnách stanov je k platnosti usnesení třeba, aby bylo přijato nejméně 3/4 všech členů spolku.

7. Ve všech ostatních věcech se valná hromada usnáší 3/5 většinou přítomných členů. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

8. Členové spolku se účastní valné hromady osobně nebo na základě zastoupení plné moci, na které nemusí být ověřený podpis zmocnitele.

9. Volby do orgánů Spolku se řídí platným volebním řádem, který schvaluje valná hromada.

čl. 10

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který zabezpečuje plnění úkolů spolku mezi zasedáními valné hromady.

2. Výkonný výbor má 5 nebo 7 členů, kteří jsou voleni, resp. odvoláváni valnou hromadou. Funkční období výboru je 3 roky.

3. Zasedání výkonného výboru svolává jeho předseda a konají se podle potřeby, nejméně však 3x za rok.

4. Výkonný výbor je oprávněn rozhodovat ve všech otázkách a přijímat všechna opatření, která souvisejí se zajišťováním běžného chodu spolku.

Výkonný výbor

o zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

o organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku,

o připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, atd.

o zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí a ostatními subjekty,

o rozhoduje o užití finančních prostředků do výše 30 tis. Kč, výdaje nad tuto hodnotu schvaluje valná hromada

o ustanovuje hospodáře spolku

5. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných.

6. Za spolek jedná VV jako celek. VV může písemně zmocnit k jednání za spolek i jednotlivého člena, nebo několik členů VV, příp. člena celého spolku.

7. V případech, kdy zásahem „vyšší moci“ nebude umožněno svolání valné hromady, zůstává funkční období VV až do konání odložené valné hromady.

čl. 11

Předseda výkonného výboru

1. Předseda výkonného výboru je podřízen výkonnému výboru a valné hromadě a jim je odpovědný.

2. Předsedu volí ze svých členů výkonný výbor.

3. Předseda svolává a řídí zasedání výkonného výboru i valné hromady.

čl. 12

Místopředseda výkonného výboru

Ustanovení o předsedovi výkonného výboru platí přiměřeně i o místopředsedovi s tím, že dělbu práce mezi nimi včetně svého zastupování určí svým rozhodnutím předseda výkonného výboru.

čl. 13

Hospodář spolku

1. Hospodář vede a zpracovává veškerou účetní evidenci spolku a zodpovídá za její správnost.

2. Sestavuje účetní závěrku spolku a předkládá ji výkonnému výboru a valné hromadě ke schválení a na finanční úřad.

3. Spolupracuje s revizní komisí při plnění jejích úkolů.

čl. 14

Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku.

2. Revizní komise má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Funkční období revizní komise je 3 roky.

3. Předsedu revizní komise volí komise ze svých členů.

4. Revizní komise dohlíží na výkon činnosti výkonného výboru a vyjadřuje se k ročnímu výkazu o majetku a závazcích, o příjmech a výdajích sdružení, popřípadě k jeho účetní uzávěrce.

5. Zasedání revizní komise se konají nejméně 1x ročně, svolává je předseda komise.

6. Komise je schopná usnášení, jsou-li přítomni všichni její členové. Komise se usnáší prostou většinou hlasů.

čl. 15

Společná ustanovení o orgánech spolku

1. Funkce v orgánech spolku je možné se vzdát písemným prohlášením adresovaným výkonnému výboru. Funkce zaniká datem zvolení nového člena valnou hromadou.

2. Funkce v orgánech spolku jsou čestné. Valná hromada však může rozhodnout o přiznání odměn členům orgánů spolku s ohledem na jejich zásluhy při plnění cílů spolku.

ČÁST IV.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Čl.16

Vznik spolku

Subjekt Spolek Bakajda vznikl jako nástupnická organizace TJ Lokomotiva Bakov nad Jizerou.

čl. 17

Zrušení, zánik a likvidace spolku

1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

2. Spolek může být zrušen jen jednomyslným rozhodnutím všech členů spolku.

3. Při zániku spolku a jeho likvidaci přechází veškerý nemovitý majetek spolku na město Bakov nad Jizerou

4. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo.

5. Obec nebo kraj může použít likvidační zůstatek jen k veřejně prospěšnému cíli.

čl. 18

Závěrečná ustanovení

Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou Spolku Bakajda, která proběhla dne 24.11.2021. Její konání je potvrzeno usnesením ze dne 3.12.2021.

Voda Ploučnice (2008)

Přihlásit

Dřevěný muž (2011)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2013)

Přihlásit

První podzimní brigáda (2013)

Přihlásit

Dřevěný muž 2012 (2012)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2022)

Přihlásit

Dětský BSO 2017 (2017)

Přihlásit

Dřevěný muž (2011)

Přihlásit

Silvestr (2018)

Přihlásit

Podzimní brigáda 1 + Joska 70 + Libor 50 (2022)

Přihlásit

Přejezd Hrabětice - Harrachov (2021)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Voda - Jizera 2015 (2015)

Přihlásit

Historický silvestr (2009)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2020)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým 2015 (2015)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2013)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým 2015 (2015)

Přihlásit

XX. Bakajda Ski Open (2019)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2011)

Přihlásit

Voda 2011 - Jizera (2011)

Přihlásit

Expedice XX (2015)

Přihlásit

XVIII. Bakajda Ski Open 2017 (2017)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Bakajda Ski Open 2012 (2012)

Přihlásit

Vzpomínka na Minďu (2013)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2013)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

Mikuláš (2010)

Přihlásit

Zima na Bakajdě 2012 (2012)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2012)

Přihlásit

Dětský BSO 2015 (2015)

Přihlásit

XX. Bakajda Ski Open (2019)

Přihlásit

Silvestr (2010)

Přihlásit

Běžkařský přejezd Krušné hory (2019)

Přihlásit

Voda - Jizera 2015 (2015)

Přihlásit

Mikuláš 2015 (2015)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2013)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2023 - Božídarsko (2023)

Přihlásit

Běžkařský přejezd Kralický Sněžník (2020)

Přihlásit

Vánoce Masters (2023)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2011)

Přihlásit

Dětský BSO 2017 (2017)

Přihlásit

Dřevěný muž (2011)

Přihlásit

XI. Bakajda Ski Open (2010)

Přihlásit

Vzpomínka na Minďu (2013)

Přihlásit