Stanovy spolku Bakajda

 

ČÁST I.
Úvodní ustanovení

čl. 1
Název sdružení

"Spolek Bakajda“

čl. 2
Sídlo spolku

Sídlem spolku je Bakov nad Jizerou, Husova 287, PSČ 294 01

čl. 3
Právní poměry spolku

Spolek Bakajda  je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

čl. 4
Územní působnost spolku

Vzhledem k charakteru sportovní činnosti vyvíjí spolek svoji činnost na celém území ČR. V případě potřeby může spolek realizovat své záměry i mimo území ČR.

čl. 5
Poslání a cíle spolku

 

Spolek Bakajda je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je:

1.    organizovat sportovní, tělovýchovné a turistické aktivity a vytvářet pro ně podmínky

2.    vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů a to i vlastní hospodářskou činností

3.    budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní, nebo užívá

4.    vést své členy k dodržování základních etických pravidel a umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury

5.    hájit zájmy sdružení uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovní svazy apod.) i jednotlivci.

 

ČÁST II.
Majetek spolku a hospodaření

Majetek je vlastnictvím spolku jako celku. O majetku a hospodaření rozhoduje valná hromada členů. Účetnictví sdružení se řídí zákonem o účetnictví a příslušnými daňovými právními předpisy.

čl. 6
Finanční zdroje spolku

Prostředky na realizaci svého cíle a zajištění své činnosti bude spolek získávat zejména z následujících zdrojů:

1.    příspěvky členů spolku

2.    dary právnických a fyzických osob věnované spolku

3.    příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem spolku

4.    majetek přecházející do vlastnictví spolku jako nástupnické organizace TJ Lokomotivy Bakov nad Jizerou.

čl. 7
Používání prostředků spolku

Prostředků spolku se použije k naplnění činností uvedených v čl.5.

čl. 8
Hospodaření spolku

1.    Spolek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 3 měsíců po skončení kalendářního roku.

2.    Spolek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích.

3.    Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok se projednává na zasedání valné hromady a členové se k němu vyjadřují.

4.    Kromě vlastního majetku, může spolek hospodařit s majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření od ČSTV. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými předpisy a stanovami ČSTV.

5.    Hospodaření s majetkem upraví valná hromada přijetím "Zásad pro hospodaření s majetkem", ve kterých rovněž stanoví podmínky nakládání s majetkem. Vlastní hospodářská činnost spolku se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup spolku při jeho případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům spolku.

 

ČÁST III.
Orgány spolku

čl. 9
Valná hromada členů spolku

1.    Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada členů.

2.    Zasedání valné hromady se konají nejméně jedenkrát ročně. Svolává je předseda výkonného výboru. Předseda výkonného výboru je povinen kdykoliv svolat mimořádné zasedání valné hromady, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 jejích členů nebo výkonný výbor. V takovém případě se valná hromada koná nejpozději do 1 měsíce od doručení podnětu ke svolání.

3.    Valná hromada rozhoduje ve věcech svěřených do její pravomoci těmito stanovami a ve věcech týkajících se činnosti spolku, které nejsou těmito stanovami svěřeny k rozhodování výkonnému výboru, popř. předsedovi spolku.
Valná hromada

o   rozhoduje o zrušení spolku

o   rozhoduje o přijímání nových členů, respektive o ukončení členství, v souladu s obecnými zásadami členství

o   rozhoduje o schvalování rozpočtu a schvalování výsledků hospodaření pro příslušný rok

o   rozhoduje o přijímání úvěru

o   rozhoduje o plánu sportovní činnosti

o   schvaluje změnu stanov

o   schvaluje "obecné zásady členství"

o   schvaluje "zásady pro hospodaření s majetkem"

o   volí a odvolává výkonný výbor a revizní komisi.

4.    Má-li valná hromada rozhodovat o prodeji nemovitosti, je k platnosti usnesení třeba, aby byli přítomni všichni členové spolku a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.

5.    Má-li valná hromada rozhodovat o obecných zásadách členství, včetně výše členských příspěvků, je k platnosti usnesení třeba, aby bylo přijato nejméně 2/3 všech členů spolku.

6.    Má-li valná hromada rozhodovat o změnách stanov je k platnosti usnesení třeba, aby bylo přijato nejméně 3/4 všech členů spolku.

7.    Ve všech ostatních věcech se valná hromada usnáší 3/5 většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku. Vlaná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

čl. 10
Výkonný výbor

1.    Výkonný výbor je výkonným orgánem valné hromady, který zabezpečuje plnění úkolů spolku mezi zasedáními valné hromady.

2.    Výkonný výbor má 5 (7) členů, kteří jsou voleni, resp. odvoláváni valnou hromadou.
Funkční období výboru je 3 roky.

3.    Zasedání výkonného výboru svolává jeho předseda a konají se podle potřeby, nejméně však 5x za rok.

4.    Výkonný výbor je oprávněn rozhodovat ve všech otázkách a přijímat všechna opatření, která souvisejí se zajišťováním běžného chodu spolku.
Výkonný výbor

o   zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

o   organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku,

o   připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, atd.

o   zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí a ostatními subjekty,

o   rozhoduje o užití finančních prostředků do výše 30 tis. Kč,

o   ustanovuje hospodáře sdružení.

5.    Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných.

čl. 11
Předseda výkonného výboru

1.    Předseda výkonného výboru je podřízen výkonnému výboru a valné hromadě a jim je odpovědný.

2.    Předsedu volí ze svých členů výkonný výbor.

3.    Předseda výkonného výboru zastupuje klub navenek.

čl. 12
Místopředseda výkonného výboru

Ustanovení o předsedovi výkonného výboru platí přiměřeně i o místopředsedovi s tím, že dělbu práce mezi nimi včetně svého zastupování určí svým rozhodnutím předseda výkonného výboru.

čl. 13
Hospodář spolku

1.    Hospodář vede a zpracovává veškerou účetní evidenci spolku a zodpovídá za její správnost.

2.    Sestavuje účetní závěrku spolku a předkládá ji výkonnému výboru a valné hromadě ke schválení a na finanční úřad.

3.    Spolupracuje s revizní komisí při plnění jejích úkolů.

čl. 14
Revizní komise

1.    Revizní komise je kontrolním orgánem spolku.

2.    Revizní komise má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou.
Funkční období revizní komise je 3 roky.

3.    Předsedu revizní komise volí komise ze svých členů.

4.    Revizní komise dohlíží na výkon činnosti výkonného výboru a vyjadřuje se k ročnímu výkazu o majetku a závazcích, o příjmech a výdajích sdružení, popřípadě k jeho účetní uzávěrce.

5.    Zasedání revizní komise se konají nejméně 3x ročně, svolává je předseda komise.

6.    Komise je schopná usnášení, jsou-li přítomni všichni její členové. Komise se usnáší prostou většinou hlasů.

čl. 15
Společná ustanovení o orgánech spolku

1.    Funkce v orgánech spolku je možné se vzdát písemným prohlášením adresovaným výkonnému výboru. Funkce zaniká datem zvolení nového člena valnou hromadou.

2.    Funkce v orgánech spolku jsou čestné. Valná hromada však může rozhodnout o přiznání odměn členům orgánů spolku s ohledem na jejich zásluhy při plnění cílů spolku.

 

ČÁST IV.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Čl.16
Vznik spolku

Subjekt Spolek Bakajda vznikl jako nástupnická organizace TJ Lokomotiva nad Jizerou.

čl. 17

Zrušení, zánik a likvidace spolku

1.    Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

2.    Spolek může být zrušen jen jednomyslným rozhodnutím všech členů spolku.

3.    Při zániku spolku a jeho likvidaci přechází veškerý nemovitý majetek spolku na město Bakov nad Jizerou.

4.    Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo.

5.    Obec nebo kraj může použít likvidační zůstatek jen k veřejně prospěšnému cíli.

čl. 18

Závěrečná ustanovení

Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí, konanou dne 20.11.2015, jejíž konání je potvrzeno usnesením ze dne 20.11. 2015.

 

V Bakově nad Jizerou, 20. 11. 2015

Voda (2009)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2013)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Voda (2009)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2011)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2011)

Přihlásit

Vánoce (2008)

Přihlásit

Spindler Nordix 2011 (2011)

Přihlásit

Norsko na kole 2011 (2011)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Dětský Bakajda Ski Open (2012)

Přihlásit

XI. Bakajda Ski Open (2010)

Přihlásit

Bakajďácký kemp (2010)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Memoriál Hanče a Vrbaty (2013)

Přihlásit

Voda (2010)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

Memoriál Hanče a Vrbaty (2013)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

Tenisový Bakajda Open (2011)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým 2015 (2015)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

XVIII. Bakajda Ski Open 2017 (2017)

Přihlásit

Mikuláš (2010)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2013)

Přihlásit

Silvestr (2010)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým (2013)

Přihlásit

Voda - Ploučnice (2012)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

První Lysá (2009)

Přihlásit

Memoriál Hanče a Vrbaty (2013)

Přihlásit

Brigáda + Honza 65 (2012)

Přihlásit

XIX. BSO 2018 (2018)

Přihlásit

Tenisový Bakajda Open (2011)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2018-Šumava (2018)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2018-Šumava (2018)

Přihlásit

Vánoce masters (2014)

Přihlásit

Bakajďácký kemp (2010)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým 2015 (2015)

Přihlásit

Dětský BSO 2014 (2014)

Přihlásit

Mikuláš 2013 (2013)

Přihlásit

První Lysá (2009)

Přihlásit

XV. Bakajda Ski Open (2014)

Přihlásit

Běžkařský přejezd 2016 (2016)

Přihlásit

Brigáda + Honza 65 (2012)

Přihlásit

Bakajda fotbal tým 2015 (2015)

Přihlásit